Masaka Kurayami's Fics!

Mahita
(NC-17)
Romance/AU
Pairing:  GxV

Part 1 | Part 2


BACK